Chrysocolla Malachite with Heterogenite Raw Crystals 208g
Chrysocolla Malachite with Heterogenite Raw Crystals 208g
Chrysocolla Malachite with Heterogenite Raw Crystals 208g
Chrysocolla Malachite with Heterogenite Raw Crystals 208g
Chrysocolla Malachite with Heterogenite Raw Crystals 208g

Chrysocolla Malachite with Heterogenite Raw Crystals 208g

Regular price $98.00 $0.00 Unit price per

Chrysocolla Malachite with Heterogenite Raw Crystals 208g (Raw Crystals)

Size: 8.1 cm (L) x 6.3 cm (W) x 3.5 cm (H)

208 gram

 

 

We have other type of raw crystals, and other crystals for sale such as crystals skullcrystal braceletspalm stonestumbled stones and crystals point from crystals singapore.